دختر آزاد

آزادی واژه زيبايی است ؛ كه حتی حاضر نيست حروفش بهم وابسته باشد

تنها راه رسيدن به آزادی رهایی از وابسته بودن است